* Amanda 抗癌日誌 *

(第十三回)

好耐都冇同咁多客人傾計 😆
今日其實好高興呀
剛見完腫瘤科醫生
佢對我嘅身體狀況好滿意呢
身體健康最緊要

97575444_2765299123598093_2735929622507028480_o

(圖文獲 Da Online 生活百貨 授權轉載,標題為小編所擬)