* Amanda 抗癌日誌 *

(第十五回)

剛散完步回到家中,差不多又要煮晚飯 🥘
Weekend 隨意煮 ~ 午餐整咗日式炒麵
晚餐諗住整焗雞髀+烤薯+椰菜花 😋

(圖文獲 Da Online 生活百貨 授權轉載,標題為小編所擬)