* Amanda 抗癌日誌 *

(第九回)

店主明天離開香港了 ✈️
會去澳洲逗留數個月
到時睇睇香港嘅情況再決定幾時返嚟

87033800_2557140924413915_8897320049845469184_o

(圖文獲 Da Online Closet 授權轉載,標題為小編所擬)